برش کاری دکوراسیون فضـاهای شهـری

فضاهای باز شهری مانند خیـابـان ها، پـارک ها و میـادین قسـمتـی از زنـدگی تمــامی شهروندان محسوب می شوند. به همین دلیل است که در دهه های اخیر با تـوجـه روز افزون به آراستگی و تزئین آن ها رو به رو هستیـم، به طوری که چه بخـش دولتی و چه بخش خصوصی تلاش در شکـل دادن به این محیـط ها بر اســاس دو اصـل فرهنـگ و .نوآوری داشته اند

صنایع فلزی مدرن با بهره برداری از آخرین تکنولوژی های موجود در بازار امکان تولید انواع المـان های تزئیـنی مورد کاربرد در دکوراسیون فضاهای شهری از قبیـل جـان پنـاه ها مجسمه ها، آب نماهای فلزی ،نرده ها ،حفاظ های خیابانی ، حفاظ های پل های پیـاده رو و... را در ابعاد و تعداد مورد درخواست مشتریان دارا است