تاریخچه ی صنایع فلزی فاپکو شرکت

صنایع فلزی فاپکو با شعار ایده های خود را به فلز تبدیل کنید. آماده همکاری با کلیه مراجعین می باشد.

صنایع فلزی فاپکو با هدف فعالیت در زمینه دکوراسیـون داخلی و خارجی  در دی ماه 1380  تاسیس گردید.با در نظر گرفتن تـوجه روز افـزون فـعـالان حـوزه  طـراحـی و ساخت سازه ها و ساختمان ها با  استفاده از فلزات به عنوان المـانی تزئـیـنی چـه در بیرون و چه در درون  سازه ها و همچـنـیـن بـا توجـه به نیـاز فـنـاوری هـای مـدرن در تولید نمادهای تزئینی فلزی از قبیل برش و جوش لیـزر، پـانـچ و خـم سی ان سی وپوشش های الکترواستاتیک مقاوم،صنایع فلزی مدرن با ترکیب آخرین تکنولـوژی هـای ساخت،نیروی انسانی مجرب در زمینه طراحی ، ساخت و درک نیاز  صنعت دکوراسیون در صدد است خواست همکاران و مشتریان خود را به بهتـریـن  وجـه بـرآورده سـازدتوانایی های این شرکت با توجه به نکات  بالا به بهترین درجه کیفی ارائه می شود.